fbpx

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Про особливості організації освітнього процесу в період воєнного стану

 

    З 14 березня 2022 року у разі безпечної ситуації в ліцеї відновлено освітній процес шляхом використання технологій дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимі з урахуванням місця перебуваня учнів та їх можливості вийти на зв¢язок з учителями, відповідно до ухвали педагогічної ради від 10.03.2022 року (протокол № 9), наказу ПМЛ «Елітар» від 10.03.2022 року № 33-осн. «Про організацію освітнього процесу в період воєнного стану».

     Учителі на період організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання зобов¢язані забезпечити реалізацію освітнього процесу відповідно до Освітньої програми на 2021-2022 навчальний рік, навчальних програм, календарно-тематичного планування.

     Навчання організовується відповідно до розкладу уроків та розкладу дзвінків, затвердженого на ІІ семестр 2021-2022 навчального року.

     З метою забезпечення єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища використовуються  комунікаційні онлайн сервіси Google Meet та Google Class Room, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання.

     Для забезпечення комунікації учасників освітнього процесу  використовувати веб-сайт ліцею, електронну пошту, Viber-зв’язок та спілкування в телефонному режимі.

Важливою вимогою на період дистанційного навчання є дотримання Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 року № 2205 при використанні технічних засобів навчання, зокрема доцільно визначати режим (синхронний або асинхронний) проведення навчального заняття.

Оцінювання результатів навчання учнів проводиться з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства  у класному журналі та електронному журналі.

Додаткові індивідуальні заняття з учнями, факультативи, гуртки проводяться відповідно до укладеного та затвердженого графіка на ІІ семестр 2021-2022 навчального року з використанням технологій дистанційного навчання.

З метою забезпечення психологічної підтримки дітей класними керівниками та практичним психологом будуть проводитися індивідуальні та групові години спілкування з учнями в дистанційному режимі.

Витяг із положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

1. Технології дистанційного навчання можуть використовуватися закладами освіти під час організації здобуття освіти за різними формами, в т. числі й очною.
2. Технології дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами можуть використовуватися для: забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти (далі – надзвичайні обставини).
3. Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу освіти до початку навчального року або упродовж навчального року у випадку настання обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання).
4. Технології дистанційного навчання під час здобуття освіти за різними формами можуть використовуватися за наявності навчально-методичного та системотехнічного забезпечення відповідно до розділу IV цього Положення.

Під час надзвичайних обставин заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається педагогічним працівником і може бути менше обсягу, зазначеного в пункті 7 розділу І цього Положення

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

У разі наявності в учня медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою для організації освітнього процесу під час надзвичайних обставин можуть використовуватися інші прийнятні засоби взаємодії учасників освітнього процесу, визначені закладом освіти за погодженням з повнолітнім учнем або батьками неповнолітнього учня (одним із них).

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

V. Забезпечення освітнього процесу.
Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання.

При використанні технічних засобів навчання під час проведення навальних занять потрібно чергувати види навчальної діяльності.
Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути:для учнів 8-9 класів – 20-25 хв.;
для учнів 10-11 класів – на 1-й годині заняття – до 30 хв., на 2-й годині заняття і далі – до 20 хв.

При здоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 класів – не більше 25-30 хв. на першому занятті  та не більше 15-20 хв. на другому навчальному занятті.

Після проведення заняття із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені в додатку 3 до Санітарного регламенту.