fbpx

ВИХОВНА РОБОТА

 • Дні відкритих дверей
 • День  обдарованості
 • Свято останнього дзвоника з врученням нагород у номінаціях
 • Творчий звіт ліцею перед батьками
 • Інспектор з захисту прав дитини
 • Музей обчислювальної техніки
 • Музей електроніки
 • Літопис ПМЛ” Елітар”
 • Посвята в першокурсники
 • Випуск фотовісника
 • Друковане  видання “Ліцейного  вісника”
 • Наукові записки ПМЛ”Елітар”
 • Посвята в фізики та хіміки

На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед школою постає складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, гармонійно розвиненої, свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті.

Робота навчального закладу спрямована на реалізацію стратегічних державних завдань реформування змісту освіти, зокрема, на: «створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» (Національна доктрина розвитку освіти).

 • створення сприятливих умов для формування та самореалізації учня в соціумі як громадянина, професіонала, сім’янина;
 • стимулювання особистісно зорієнтованого виховання учнів шляхом залучення до активних видів діяльності, спираючись на основні напрямки виховної роботи;
 • створення умов для психологічної стабілізації учнів «групи ризику», шляхом залучення їх до колективних форм роботи, розвитку здатності до позитивних стосунків з суспільством, державою, людьми;
 • використання сучасних соціально-психологічних методик, прогресивних форм роботи з учнівським, батьківським і педагогічним колективами, спрямованих на збереження здоров’я учнівської молоді.

 Самореалізація як необхідна умова виховання компетентного випускника школи, успішного громадянина України передбачає здійснення можливостей розвитку “Я” власними зусиллями, шляхом співдіяльності, співтворчості з іншими людьми, соціумом і світом у цілому.

Гуманізація і демократизація виховного процесу школи як напрям модернізації передбачає реалізацію моделі «Я- концепції», а також створення інноваційного виховного середовища, формування соціальної активності вихованців:

 • Я – патріот;
 • Я – сім’янин;
 • Я – друг природи;
 • Я – духовна особистість;
 • Я – здорова людина;
 • Я – громадянин;
 • Я – гуманіст;
 • Я – культурна, вихована особистість.

Цільовий компонент орієнтує на створення сприятливих умов для виховання, розвитку учнів у різноманітних видах позаурочної діяльності, для формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

Змістовий компонент визначає змістові лінії виховної системи відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» з урахуванням регіональних особливостей змісту виховання та профорієнтаційної роботи, а саме :

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державивиявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин;
 • Ціннісне ставлення до людейвиявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення;
 • Ціннісне ставлення до природиформується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно;
 • Ціннісне ставлення до мистецтваформується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом;
 • Ціннісне ставлення до праціє визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення;
 • Ціннісне ставлення до себепередбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил;
 • Ціннісне ставлення до свого фізичного “Я”— це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати;
 • Ціннісне ставлення до свого психічного “Я”передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної «Я-концепції», готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності;
 • Ціннісне ставлення до свого соціального “Я”виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей; позиції активного суб’єкта громадянського суспільства, який може і має впливати на долю країни.

Особистісне долучення вихованців до спільної з вихователем діяльності у процесі застосування сучасних виховних технологій здійснюється через розв’язання соціально-моральних завдань, що ставлять вихованців в умови свідомого вибору і практичної реалізації особистісної позиції, стилю поведінки.

Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор), у співпраці адміністрації школи з Радою Шкільного Братства, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями.

В умовах творення української держави особливої актуальності набуває проблема виховання та самовиховання творчої особистості. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети. На сучасному етапі класний керівник, учителі-предметники використовують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей. Використання для виховання і розвитку особистості ідеї особистісно-орієнтованого виховання, яке втілює демократичні, гуманістичні положення, є потребою часу.

Для успішного здійснення виховного процесу слід використовувати внутрішні умови навчального закладу, а саме:

 • максимальну реалізацію виховного потенціалу кожного навчального предмету;
 • здійснення виховання відповідно до мети та завдання;
 • раціональне планування виховної діяльності всіх підрозділів;
 • розвиток учнівського самоврядування.

Педагогічне керівництво виховною роботою спрямоване на розвиток у вихованця свідомості, яка відповідає загальнолюдській моралі, формування та розвиток стійких моральних звичок, виховання волі та позитивних якостей характеру.

Основою виховного процесу є система стосунків, яка визначає взаємодію між учителем та учнем. Виховання є вплив, дія з боку педагога на учня з метою організації життя дитини , але цю дію слід розуміти не як механічну або словесну, а як глибинну внутрішню роботу вихователя і вихованця, яка спричиняє активність обох сторін. Будуючи стосунки між учителем і учнем на основі поваги, підтримки гідності учня, зацікавленості його особистістю, ми і намагаємося реалізовувати гуманізацію відносин, гуманізацію та демократизацію виховання в цілому. До найбільш вагомих принципів виховної роботи школи відносимо:

 • принцип цілісності та систематичності;
 • принцип опори у вихованні на дитячий колектив;
 • принцип зв’язку виховання з життям;
 • принцип свідомої поваги і довіри до особистості;
 • принцип єдності права свобод, вибору та відповідальності особистості;
 • принцип природовідповідності;
 • принцип гуманізації та демократизації виховного процесу, який передбачає рівноправність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну налаштованість, відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, співчутливості, милосердя;
 • принцип самоактивності й саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця об’єктивних характеристик, формує здатність до самокритичності, до прийняття самостійних рішень, і формує громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
 • принцип комплексної і міждисциплінарної інтегрованості передбачає встановлення в національному вихованні тісної взаємодії та поєднання навчального та виховного процесів, зусиль сім’ї, дитячих та молодіжних організацій;
 • принцип культуровідповідності передбачає органічну єдність з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують наступність і спадкоємність поколінь;
 • принцип гармонізації родинного і суспільного виховання;
 • принцип безперервності і наступності сприяє підготовці свідомої інтелігенції, оновленню і збагаченню інтелектуального геноциду нації, створенню необхідних умов для розвитку особистості, її мислення, загальної культури, пропагування здорового способу життя.

Основні напрями здійснення виховного процесу визначені Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття ), Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Концепцією національного виховання, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національною доктриною розвитку освіти.

 • національно-патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов’язку, пошани до Конституції України, державних символів;
 • правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень;
 • морально-етичне виховання, мета заходів якого полягає у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім’ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
 • художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів школи з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу. Велике значення в художньо-естетичному виховання відіграє збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
 • екологічне виховання, завдання якого полягає у формуванні в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств;
 • сімейне виховання – завдання якого полягає у гармонійному всебічному розвиткові дитини в умовах взаємозв’язку впливів родини і школи;
 • фізичне виховання, має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров’я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий.

Найбільш вживаними формами організації виховного процесу є:

 • гурткова робота;
 • робота дитячих організацій;
 • спортивні секції;
 • дослідницько-наукова робота;
 • туристсько-краєзнавча робота;
 • робота з творчо обдарованими учнями;
 • індивідуальна робота;
 • профорієнтаційна робота.

Серед методів і форм виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До них належать: проектні та інтерактивні методи, громадська думка, метод співпраці, діагностика, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, “мозкові атаки”, метод психологічної підтримки. Крім цих методів доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою тощо.

 • формування загальноліцейного  колективу на засадах учнівського самоврядування;
 • створення умов для особистісного розвитку учнів, їх адаптації у суспільстві, професійного самовизначення, розвитку мотивації до пізнавальної та творчої діяльності;
 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
 • формування національної самосвідомості і людської гідності;
 • формування правової культури, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та свободами і громадянською відповідальністю;
 • виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;
 • збереження та зміцнення морального і фізичного здоров’я, формування культури здорового способу життя;
 • сприяння усвідомленню учнями самостійності та індивідуальності кожної особистості;
 • формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної спадщини українського народу і своєї родини;
 • розвиток вмінь самостійного подолання життєвих труднощів, узагальнення життєвого досвіду, вміння діяти на користь собі та оточуючим.

Першим і найважливішим чинником виховання є сім’я, яка стоїть у центрі глобальних економічних, політичних та культурних змін, які відбуваються у державі і являється тією найменшою клітиною у житті суспільства, його основою, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління.

Другим важливим чинником є ліцей, який сьогодні покликаний, в першу чергу, стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості. У навчально-виховному процесі головний акцент має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності, творчу і самотворчу діяльність.

Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, необхідні для практичної діяльності.

Критеріями педагогічної культури є визнання особистісних пріоритетів та інтересів дитини; усвідомлення гуманістичних цінностей педагогічної професії, емпатія, готовність до морального вибору, тактовність, вольова регуляція, дотримання норм учительської етики, уміння рішуче діяти у конфліктних ситуаціях.

Водночас несприятливими чинниками, які гальмують процес виховання підростаючого покоління є брак знань, педагогічного досвіду, низький рівень життя, егоїзм, невизначеність сфери етичних взаємин вчителів, розбіжності у декларованих цінностях та цінностях життя, пріоритет особистісного перед професійним, порушення етичних норм тощо.

Виховання дітей як в сім’ї, так і в школі повинно враховувати індивідуальні здібності і нахили, здійснюватись рідною мовою, в атмосфері доброзичливості і взаєморозуміння, з опорою на народні і сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, вселюдські і національні моральні цінності.

Важливим чинником у вихованні дітей виступають і соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо), які виступають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів.

Національно-патріотичне виховання учнів

На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед школою постає складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, гармонійно розвиненої, свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті.

Без болю не згадати страшні муки і переживання українського народу в 1932-1933 роках. Ще довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм дітям спогади про тих, які залишили життя земне у пекельних муках.

З метою гідного вшанування жертв Голодомору та донесення до широкої аудиторії, передусім учнівської молоді, об’єктивної інформації про трагічні події української історії, у Рівненському природничому – математичному ліцеї «Елітар» була організована тематична виставка «День скорботи і пам’яті Голодомору в Україні» та акція «Незабудка пам’яті – як згадка про Голодомор». Члени учнівського самоврядування 9 класу фізико-математичного профілю для учнів класу підготували виступ «Пам’ять, що рятує: голоси правди». Також ліцеїсти переглянули документальний фільм «Голодний дух», присвячений голодомору 1932 – 1933 років, перфоманс «Ті, що блукають» та відеоролики до 86-тих роковин Голодомору: «Запали свічку пам’яті! Не залишай цього дня своє вікно порожнім» і «Ти приніс мені яблуко…».

Учні закликали зберегти пам’ять про трагічні сторінки історії держави для майбутніх поколінь та запалили свічку пам’яті (23 листопада о 16.00). Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам’ять про мільйони загублених життів наших співвітчизників.

Такі заходи допомагають сформувати в ліцеїстів ціннісне ставлення до суспільства та держави, розкривати невідомі сторінки історії нашого народу та зрозуміти роль особистості в історії; надають можливість відчути себе відповідальним за долю своєї країни.

Класний керівник 9 ФМ класу ПМЛ «Елітар» Пальчевська І.В

20 листопада 2019 року в Рівненському природничо-математичному ліцеї «Елітар» вшановували пам’ять жертв наймасовішої в області акції проти євреїв у період Голокосту, яку 78 років тому провели нацисти в урочищі Сосонки. Екскурсовод Рівненського краєзнавчого музею відділу «Нова та новітня історія» Войтюк Лідія Дмитрівна розповіла трагічну історію нашого міста учням 8-х класів.

6 і 8 листопада 1941-го року в місті знищили 17,5 тисяч євреїв. Це офіційні дані, якими оперувала радянська історіографія. Але під час вивчення цієї теми знайшли свідчення євреїв у меморіальній книзі Рівного, де згадано, що у Сосонках розстріляли 22,5 тисячі людей. Таку ж кількість загиблих називає і американський професор Джефрі Бердс, який випустив монографію про Голокост в Рівному. Напередодні Другої світової війни в Рівному, за інформацією істориків, із 57 тисяч населення євреїв було близько 25 тисяч.

Трагічні факти та речі, які принесла Лідія Дмитрівна, не залишили байдужими ні дітей, ні дорослих.

Класні керівники 8-х класів: Бестюк А.П., Турченюк І.В.

02 лютого 2018 року рівняни відзначили 74 річницю визволення міста від нацистських загарбників та вшанували усіх, хто воював за країну і загинув під час Другої світової війни. Саме цій визначній події був приурочений візит учнів 9-БХ класу ПМЛ «Елітар» в музей Бойової слави 13 Армії. Савчак Василь Васильович, директор музею, провів ліцеїстам змістовну екскурсію, розповівши про нелегкий бойовий шлях та участь військ 13 Армії у Рівненсько-Луцькій операції. Одинадцять дивізій противника понесли значні втрати, а війська армії просунулись на 110 км. На жаль, живих визволителів Рівного вже немає, та цей подвиг однаково залишається великим джерелом патріотизму та наслідування для прийдешніх поколінь.

Швидко промайнуло яскраве літо, і стіни навчальних закладів ожили, наповнились дзвінкими голосами школярів, яскравих, енергійних, спраглих до знань і нових вражень. Традиційно у День знань для учнів лунає дзвінок на їх перший в новому навчальному році урок. Цьогоріч для учнів 11 класу біолого-хімічного профілю Перший урок став заочним візитом до Рівненського краєзнавчого музею. Екскурсовод провела плідну розмову на тему «Україна: шлях до незалежності», зосередивши увагу на початок ХХ століття. Ліцеїсти пригадали такі важливі історичні події, як підписання Брестського миру 1918 року, Акт злуки УНР та ЗУНР, роль Грушевського М., Петлюри С., Скоропадського П., Черняка Т., Тютюнника Ю., Безручка М. в історії розвитку нашої держави. Учням продемонстрували фото історичних пам’яток Рівненщини, вигляд форми одягу солдат початку ХХ століття, розповіли про історію виникнення і вигляд гривні. Цікаво було дізнатися, що колись у будівлі Рівненського краєзнавчого музею розміщувалось Міністерство освіти.

14 жовтня ми відзначаємо День Захисника України. Саме цьому святу була приурочена зустріч учнів 10-х класів ПМЛ «Елітар» з представниками ДУК «Правий сектор», що відбулася 12 жовтня 2018 року. Гостями закладу стали Олександр Подвишенний, керівник Рівненської обласної організації ПП «Правий сектор»,  Сергій Озарчук, начальник штабу 10-ї сотні ДУК «Правий сектор», Сергій Новак, ветеран ДУК «Правий сектор» (2014 р.) та Максим Шивело, військовослужбовець ЗСУ, випускник ПМЛ «Елітар». Бійці поділилися спогадами про те, як потрапили в лави добровольців, та про перші місяці перебування в зоні АТО. Учні мали змогу переглянути короткий відеофільм про будні в зоні бойових дій, створений з кадрів 2014-2015 рр., а також обговорити з гостями ліцею питання, що їх хвилювали. Наприкінці зустрічі учні та гості свята зробили спільне фото на згадку. Пам’ятаймо та цінуймо наших захисників! Слава Україні! Героям слава!

9 листопада наша країна відзначає надзвичайно важливе свято — День української писемності та мови. Мова – запорука існування народу. Захищаючи рідну мову – захищаємо свою честь, гідність, право на існування, право на майбутнє. Тож плекаймо, зберігаймо, розвиваймо рідну та співучу українську мову!

У п’ятницю, 8 листопада 2019 року, у Рівненському природничо-математичному ліцеї  «Елітар» відбувся флешмоб «Мова не калька!» на честь свята, яке щороку відзначається в Україні, – День української писемності та мови.

Флешмоб був організований учнями 10-их класів на чолі з учителями-словесниками.

Метою свята є формування шанобливого ставлення до української мови, важливість державної мови для існування української нації, усвідомлення того, що саме через спілкування рідною мовою найлегше відчути себе часткою свого народу.

Український філософ Іван Огієнко влучно висловився, що мова – це національна ознака українців, у ній – наша культура, сутність нашої свідомості. Справді, спілкуючись українською мовою, ми ідентифікуємо себе як єдина українська нація.

9 листопада наша країна відзначає надзвичайно важливе свято — День української писемності та мови. Мова – запорука існування народу. Захищаючи рідну мову – захищаємо свою честь, гідність, право на існування, право на майбутнє. Тож плекаймо, зберігаймо, розвиваймо рідну та співучу українську мову!

У п’ятницю, 8 листопада 2019 року, у Рівненському природничо-математичному ліцеї  «Елітар» відбувся флешмоб «Мова не калька!» на честь свята, яке щороку відзначається в Україні, – День української писемності та мови.

Флешмоб був організований учнями 10-их класів на чолі з учителями-словесниками.

Метою свята є формування шанобливого ставлення до української мови, важливість державної мови для існування української нації, усвідомлення того, що саме через спілкування рідною мовою найлегше відчути себе часткою свого народу.

Український філософ Іван Огієнко влучно висловився, що мова – це національна ознака українців, у ній – наша культура, сутність нашої свідомості. Справді, спілкуючись українською мовою, ми ідентифікуємо себе як єдина українська нація.

Рано чи пізно ми всі починаємо замислюватися над своїм майбутнім — ким бути. Плекаємо мрії, ставимо якісь цілі, намагаємося їх досягти… І навіть якщо наші плани не завжди досяжні, все одно ми отримуємо досвід, розвиваємося як особистість. Один із мудреців сказав, що іти слід не тим шляхом, котрим ідуть усі, а тим, яким потрібно.

         24 жовтня 2018 року учні 11 –х класів Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» відвідали Національний університет Острозьку академію — перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який був заснований у 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким.

Перед випускниками стоять питання: про подальше навчання, про майбутню професію. Щоб допомогти зробити правильний вибір була організована подорож до м. Острог. Під час екскурсії випускники відвідали музей, побували в читальній залі, побачили твори сучасного мистецтва в галереї. Екскурсовод розповіла про особливості навчання в академії, про історію відродження навчального закладу, про перспективи.

Подорож була цікавою та корисною.

Класний керівник 11ФМ  класу: Турченюк І.В.

У грудні, щорічно учні Рівненського природничо – математичного ліцею «Елітар» святкують Андріївські вечорниці.

 3 давніх-давен наша Україна славиться величними традиційними святами й обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові доброти до української спадщини повертається до традицій свого народу.
          Одним з свят, яке завжди відзначали нaшi батьки, діди, прадіди, було велике зимове свято, особливо важливе для молоді — день Андрія.

Це свято відзначається 13 грудня i вважається днем пам’яті мученицької смерті одного з дванадцяти апостолів Христових — Андрія Первозванного.

За церковними легендами святий проповідував християнство у Скіфії й дійшов аж до Києва, де на одному з пагорбів поставив хрест i сказав: «Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа». Згодом там, де він установив хрест, було споруджено Андріївську церкву.

День Андря Первозванного — найцікавіший. Від нього вiє чарівною староукраїнською стихією. 3 давніх – давен у ніч на Андрія дівчата ворожать. Може, не зовсім щиро, та все ж десь там, глибоко в душі, дівчина вірить, що Андрієва ніч допоможе їй пізнати свою долю — дізнатися, чи вийде заміж, а чи доведеться знову дівувати цілий рік.

Але на 13 грудня припадає й інше свято – молодіжне свято Калити, тобто зимового сонця. Свій початок воно бере ще з дохристиянських часів і славиться надзвичайно веселими вечорницями, красивими і цікавими обрядами.

Бездонна прірва горя і скорботи
Панує в Україні на цей час.
І всі наші думки, і сльози, і турботи
За тими, хто життя віддав за нас.

Сьогодні ми з великою вдячністю згадуємо Героїв Небесної Сотні, котрі стали символом утвердження прагнень до європейських цінностей.  І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну: своє життя віддали найкращі. Більшість з них – молоді, сильні, ті, хто лише почав жити.

         Ушанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні та розширити знання  про події Євромайдану, забажали учні 9 класу біолого-хімічного профілю ПМЛ «Елітар» які, відвідали виставку «Творці історії» у Рівненському краєзнавчому музеї, яка присвячена участі мешканців Рівненщини в Революції Гідності та АТО.

Класний керівник 9 класу,біолого-хімічного профілю Шостак О.О.

З поміж усіх зимових свят в Україні традиційно одним з найвеселіших був день Андрія – 13 грудня, коли за українським звичаєм сільська молодь збиралася в одній хаті на так званих «великих» вечорницях, влаштовуючи там усілякі забави.

Власне, саме свято відзначається на честь апостола Андрія Первозванного, якого вважають не лише покровителем Української церкви, а й шанують як засновника Києва. І хоча Андрій Первозванний – християнський святий, але народні звичаї та обряди мають древніше, дохристиянське походження, пов’язане з таємничими ритуалами любовної магії, які потім переродилися в усім відомі ворожіння, що були так популярні серед молодих хлопців та дівчат.

14 грудня справжні українські вечорниці за традиціями двохсотлітньої давнини влаштували учні 8- го класу фізико-математичного профілю Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар». Розпочали вечорниці ведучі Юлія Пашкевич та Дмитро Романюк, запрошуючи на свято словами: «Просимо всіх на наше свято, пречудове, пребагате. Від зерниці до зерниці, хай лунають вечорниці. Гей, на наших вечорницях хтось нехай розвеселиться, співи, вірші, небилиці – гарні будуть вечорниці. Просимо до світлиці. Будемо разом святкувати наші українські  вечорниці».

Спочатку, як годиться на Андрія, ворожили – це давня традиція, прекрасний витвір людської фантазії,  призабутий, на жаль, сьогодні. Щоб там не говорили, а глибоко в душі кожна дівчина надіється, що ця ніч допоможе чи підкаже їй свою долю, ім’я судженого, чи вийде вона заміж, чи буде дівувати. Згадати давні традиції ворожіння допомагали усім класом.

А як же на вечорницях та й без пісні! Адже українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава. Змагалися учні у конкурсі  – знавці української пісні. Кожен куток по черзі співав уривок української народної пісні, або пісні сучасних українських виконавців. Потрібно відмітити, що першою піснею був гімн України «Ще не вмерла Україна».

На Андріївських вечорницях учні мали змогу скуштувати  балабушки із картоплею, із капустою, а також  із «сюрпризами», які приготували батьки.

По завершенні свята хлопці кусали калиту. Декому цього річ не пощастило –  калити не зловив. Тому, доведеться удачу самотужки ловити, аби весь рік вдавалося задумане. Але й ті, хто добряче вимазався сажею, кусаючи калиту, сприймав це з гумором.

Ліцеїстам захід дуже сподобався і було одноголосно вирішено збиратися на вечорниці частіше. Загалом радості та веселощів на цілий рік набралися.